• شرایط و قوانین سایت

  شما با خریداری محصولی از انزور تمامی قوانین و شرایط سایت را میپذیرید.

   

  قوانین سایت انزور :

   

  انزور هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت های ناموفق ندارد .

  به هیچ وجه مبلغ پرداخت شده عودت نمیگردد.

  خریدار حق هیچ گونه شکایت ندارد.

  خریدار حق فروش و تکثیر محصولات انزور را ندارد.

  پشتیبانی تلفنی فقط شامل بازاریابان سایت انزور میباشد.